BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Vehbi ilim ve ilham

Vehbi ilim ve ilham
Sual: “Vehbi ilim, Allah tarafından ilham edildiği için kesbi ilme
zıt düşerse, vehbi ilmi tercih ederiz" demek uygun mudur? Vehbi
ilim dinde senet olur mu?
CEVAP
(Vehbi ilmi tercih ederiz) demek çok yanlış bir düşünce ve
harekettir. Çünkü dinde senet yalnız edille-i şeriyyedir. Bunlar,
Kitab, Sünnet, İcma ve Kıyas’tır. Akıl, ilham, rüya dinde senet
olmaz. Çünkü, ilhamlara ve rüyalara, vehim, hayal ve şeytan
karışabilir. Karışmamış olanları da, tevilli, tabirli olabilir. Doğruları,
eğrilerinden ayırt edilemez. Evliyanın ilhamı başkalarına senet
olamaz.
İlham, Allah tarafından kalbe gelen bilgi demektir. Ehlullahın
ilhamlarının doğruluğu, İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından
anlaşılır. Dine sarılmayan, bid'atten sakınmayan kimsenin
söyledikleri, nefsten ve şeytandan gelen bozuk fikirlerdir. İlm-i
ledünni ve ilham, Muhammed aleyhisselama uyanlara ihsan olunur.
Bu ihsana kavuşanlar, Kur'an-ı kerimi ve hadis-i şerifleri iyi anlar.
Her sözü bunlara uygun olur. Bugün din bilgileri, ancak Ehl-i sünnet
âlimlerinin kitaplarından öğrenilir.
İlham senet değil
Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki:
İlham ile dinimizin hükümleri anlaşılamaz. Yani, Allahü teâlânın,
evliyanın kalblerine verdiği bilgiler, helal ve haramlar için delil, senet
olamaz. Resulullah efendimizin mübarek kalbine gelen ilham, her
müslüman için senettir. Her müslümanın bunlara uyması gerekir.
Evliyanın ilhamı İslamiyet’e uygun ise, yalnız kendisine senettir.
Başkalarına senet olamaz. Buhari’deki hadis-i şerifte, (İlim
üstaddan öğrenilir) buyuruldu. Marifet ise ilham ile hasıl olur. İlim,
ilham ile hasıl olmaz. İlmin kaynağı Kur'an-ı kerim ve hadis-i
şeriflerdir. (Berika s.385)
Mearif-i ilahiyye bilgileri, ilham ile hasıl olur, hocadan
öğrenilmez. İbadetlerin yapılması ve bütün din bilgileri ise, üstaddan
öğrenmekle elde edilir. Din bilgileri, ilham ile hasıl olsaydı, Allahü
teâlânın Peygamberler ve kitaplar göndermesine lüzum olmazdı.
(Hadika s.378)
İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki:
(Kıyas ve ictihad, dinin dört temelinden birisidir. Buna uymaya
emrolunduk. Evliyanın keşf ve ilhamları böyle değildir. Bunlara
uymaya emrolunmadık. İlham, yalnız sahibi için delildir, başkaları
için senet değildir.) [m. 272]
(Evliyanın keşfinde hata etmesi, yanılması, müctehidlerin
ictihadda yanılması gibidir; kusur sayılmaz. Bundan dolayı, Evliyaya
dil uzatılmaz. Müctehidlere uyanlara, onların mezhebinde
bulunanlara da, hatalı işlerde sevap verilir. Evliyanın yanlış
ilhamlarına uyanlara, sevap verilmez. Çünkü ilham, ancak sahibi için
senettir. Müctehidlerin sözü ise, mezhebinde bulunan herkes için
senettir. O halde, Evliyanın yanlış ilhamlarına uymak caiz değildir.
Müctehidlerin hata ihtimali olan sözlerine uymak ise vaciptir.) [m.31]
Kıl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa
(Tasavvuf büyüklerinden birkaçı, kendilerini hâl ve sekr
kaplayınca, doğru yolun âlimlerinin bildirdiklerine uymayan bilgiler,
marifetler söylemişler ise de, keşf yolu ile anladıklarını
bildirmişlerdir. Bunun için, suçlu sayılmazlar. Bunlar ictihadında
yanılan müctehidler gibidir. Onlar gibi, bunların yanılmalarına da bir
sevap verilir. Böyle, birbirine uymayan bilgilerde, hep Ehl-i sünnet
âlimlerinin bildirdikleri doğrudur. Çünkü bunların bilgileri,
Peygamberlik kaynağından alınmıştır. Bu bilgiler, vahiy ile
bildirilmiştir. Elbette doğrudur. Tasavvuf büyüklerinin marifetleri ise,
keşf ve ilham ile anlaşılmaktadır. İlhamın, doğruluğu kesin değildir.
İlhamın doğru olup olmadığı, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine
uygun olup olmaması ile anlaşılır. Kıl ucu kadar uygunsuzluk
bulunursa, yanlış demektir. İşin doğrusu böyledir. İşin doğrusu
bilinince, buna uymayan ilhamların, sapıklık oldukları anlaşılır.)
[m.112]
İkinci binin müceddidi imam-ı Rabbani hazretlerinin bu yazıları
ile diğer âlimlerin yazıları, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına aykırı
olan ve yanlış olarak vehbi ilim mahsulü denilen sözlerin veya
kitapların bozuk olduğunu göstermektedir. Böyle görüş veya
kitapların vehbi ilimle de bir alakası olmadığı ilim ehlince kolayca
anlaşılır.
Kesin olan edille-i şeriyyedir
Sual: Bir arkadaş, (Edille-i şeriyyeye [dört delile] aykırı olsa da,
evliyanın ilhamları senettir) diyor. Aşağıdaki sözleri senet olur mu?
CEVAP
Bir ilhamın veya kitabın doğru olup olmadığı edille-i şeriyye ile
anlaşılır. İlham adı altında dine aykırı şeyler söyleniyor veya
yazılıyorsa hiç kıymeti yoktur.
İmam-ı Rabbani hazretleri gibi bütün büyük âlimler, (İlham
senet değildir. Kesin olan edille-i şeriyyedir. Bunlara aykırı olan
ilhamlar senet olamaz) buyuruyor.
Bildirdiğiniz sözlere bakalım:
Büyük ilim adamı [Mason] Abduh, bir üstaddır deniyor. Bu bir
ilhamsa yanlıştır. Abduh mason olmasa bile, mezhepsiz biridir.
Mazlum olarak ölen Hıristiyan Cennete gider deniyor. Bu bir
ilhamsa yanlıştır. Çünkü edille-i şeriyyede [dört delilde], her çeşit
kâfirin ebedi olarak Cehenneme gideceği bildirilmiştir. Dağda çölde
kalıp da İslamiyet’i duymamışsa, bunlar Cehenneme gitmez,
imanları olmadığı için Cennete de gitmez, hayvanlar gibi yok edilir.
İlhamın doğruluğu, vahiy kadar değilse de, şüphe
götürmeyecek kadar kesin deniyor. Bu da yanlıştır. İlhamı vahye
benzetmek çok tehlikelidir. O zaman dinimizin dört delili nerede
kaldı?
Akıl eskiden senet değildi, şimdi ise senettir ve akılla
Allah’ı ispat edemeyenin imanı muteber değildir deniyor. Bu da
dört delile aykırıdır. Akıl, sadece şiilerce hüccettir. Akla, normalden,
yani dinin verdiği ölçüden fazla önem veren, dini aklı ile ölçen
mutezile fırkasıdır.
İman tahkik edilmedikçe muteber olmaz deniyor. Bu ilhamsa
bu da yanlıştır. Çünkü dinimizin bildirdiği iman, acaba doğru mu diye
tahkik edilmez yani araştırılmaz. İman, Muhammed aleyhisselamın,
Peygamber olarak bildirdiği şeyleri, tahkik etmeden, akla, tecrübeye
ve felsefeye uygun olup olmadığına bakmadan, tasdiktir. Akla uygun
olduğu için tasdik etmek, aklı tasdik etmek olur, Resulü tasdik etmek
olmaz. Yahut Resulü ve aklı birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman
Peygambere itimat tam olmaz. İtimat tam olmayınca, iman olmaz.
Ben Mehdi’yim, falanca da İsa’dır sözü ilhamsa, bu da
yanlıştır. Çünkü Hazret-i Mehdi’nin adı Muhammed, babasının adı
Abdullah olacaktır. Gökten bir melek (Bu Mehdi’dir) diyeceği hadis-i
şerifle sabittir.
Kıyamet şu tarihte kopacaktır deniyor. Bu bir ilhamsa, bu da
yanlıştır. Çünkü bu ifade âyet ve hadislere aykırıdır. Kıyametin ne
zaman kopacağı bildirilmemiştir. Güneşin batıdan doğması,
Deccalin çıkması gibi, sadece alametleri bildirilmiştir. Bazı gruplar,
(Kıyamet falanca tarihte kopacak) diyerek halktan para
toplamışlar, dedikleri tarih gelip geçtiği halde kıyamet kopmamıştır.
Hemen her grupta, (Kıyamet şu tarihte kopacak) diye yanlış bir
ilham bulunmaktadır. Hatta Yehova şahitleri denilen hıristiyanların
lideri Charles Russel de 1914’te kıyamet kopacak demişti.
Yehovacılar, (İsa’nın dünya krallığı başladı) diyerek, devletlerin
sonunun yaklaştığını, tarihler vererek ortaya atmışlardır. Bu tarihler,
1914, 1918, 1925 ve 1975’tir. Tabii hepsi de boşa çıkmıştır. 19 cular
da birkaç tarih verdi. Şu kıyameti bir türlü koparamadılar.
Ben evliyayım diyerek, kendi grubundan olmayan müslümanlara
kâfir diyenler çoğalıyor. Unutulmamalı ki, müslümana kâfir diyenin
kendisi kâfir olur. Din kimsenin tekelinde değildir. Bölücülük
yapmamalıdır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160044 ziyaretçi (499046 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=