BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Ehl-i kitabın durumu

Ehl-i kitabın durumu
Sual: Kur’anda ehl-i kitabın kâfir olduğu bildirilmiyor mu?
CEVAP
Kur’an-ı kerimde, Ehl-i kitabın kâfir olduğunu bildiren âyet-i
kerimelerden bazıları şöyledir:
(İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyandı. O Allah’ı tanıyan
doğru bir Müslüman idi.) [Al-i İmran 67] (Her peygamber gibi
Hazret-i İbrahim de Müslüman idi. Ehl-i kitap hak olsa idi, böyle
denmezdi.)
(“Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız”
diyenlere de ki: “Aksine biz, hanif [doğru olan] İbrahim’in dinine
uyarız.”) [Bekara 135] (Ehl-i kitap hak olsa idi, sözleri
reddedilmezdi. Hazret-i İbrahim’in dini olan İslam’a uyan kurtulur.)
([Ehl-i kitap] "Yahudi ve Hıristiyanlar hariç hiç kimse
Cennete girmeyecek" dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki:
"Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin." Hayır onların dedikleri
gibi değildir.) [Bekara 111,112] (Şu halde Ehl-i kitabın iddiaları
kuruntudur, gerçek değildir.)
(Yahudiler, Üzeyr’e, Hristiyanlar da Mesih’e Allah’ın oğlu
dediler. Daha önceki kâfirlerin [“melekler Allah'ın kızlarıdır”
diyenlerin] sözlerine benziyor. Allah onları kahretsin! Nasıl da
sapıtıyorlar.) [Tevbe 30] (Ehl-i kitap kâfir olduğu için lanete uğradı.)
(Ehl-i kitap [İslam’a] iman edip, [kötülüklerden] sakınsalardı,
kötülüklerini örter ve onları nimetleri bol Cennete sokardık.)
[Maide 65] (Ehl-i kitap hak olsa idi, imana davet edilmezdi.)
(Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin!
Onlar, [İslam düşmanlığında] birbirinin dostudur. Onları dost
edinen de onlardan [kâfir] olur. Allah, [kâfirleri dost edinip
kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] (Ehl-i kitap hak
olsa, onlara dost olana kâfir denir miydi?)
[Ey habibim, Ehl-i kitaba] de ki: (Eğer Allah’ı seviyorsanız,
bana uyun ki Allah da sizi sevsin.) [Al-i İmran 31] (Yani Ehl-i kitap,
Resulullaha iman etmedikçe, Allah onları sevmez.)
(De ki: “Ey Ehl-i kitap, gelin aramızda şu müşterek söze
uyalım: “Ancak Allah’a kulluk edelim, Ona şirk koşmayalım,
Allah’ı bırakıp insanları Rabler edinmeyelim” Yine de, yüz
çevirirlerse, “Şahit olun ki, biz Müslümanız” deyin!) [Al-i İmran
64] (Ehl-i kitap kâfir olduğu için, onlara biz Müslümanız deyin
buyuruluyor.)
([Senden önce peygamberlere] iman edenler, Yahudi,
Hıristiyan ve sabiinlerden Allah’a ve ahirete inanıp salih amel
işleyenler için elbette Rablerinin katında mükafatlar vardır.)
[Bekara 62] (Hazret-i Musa zamanında, ona inanan Yahudiler ve
Hazret-i İsa zamanında ona inanan Hıristiyanlar, elbette Cennete
gidecektir. Çünkü, bütün peygamberler gibi Hazret-i Musa da,
Hazret-i İsa da Müslüman idi.)
Bu vesikalara rağmen, (Muhammedün Resulullah demeye
lüzum yok) diyenler çıkarsa, bunların cahil değil, sinsi birer misyoner
olduklarında şüphe kalmaz.
Sual: Bir Yahudi’ye veya Hıristiyan’a hacı demek caiz midir? Bir
de, Müslümanlığı kötülemeyen bir Hıristiyan’a, İsevi Müslüman denir
mi?
CEVAP
Hacı, İslam’ın hac şartını eda eden Müslümana denir,
gayrimüslime hacı denmez. Müslümana kâfir demek küfür olduğu
gibi, gayrimüslime de Müslüman demek küfür olur. Bir insan ya
Müslümandır veya kâfirdir. Hem kâfir, hem Müslüman olmaz.
Müslüman Hıristiyan veya Hıristiyan Müslüman olmaz. Hıristiyanlar
için de, İsevi demek yanlıştır. Şimdi İsevi ve Musevi yoktur.
İnsanların en kötüsü
Sual: Beyyine sûresinin altıncı âyetinde, ehl-i kitabın
[Yahudilerle Hristiyanların] insanların en kötüsü olduğu bildiriliyor?
Ehl-i kitab, ateistlerden de mi kötüdür?
CEVAP
Sadece ehl-i kitab değil, o âyet-i kerimede müşrikler de geçiyor.
Şirk, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten
kimseye müşrik denir. Küfrün çeşitleri vardır. Hepsinin en kötüsü, en
büyüğü şirktir. Bir şeyin her çeşidini bildirmek için, çok defa, bunların
en büyüğü söylenir. Bunun için, âyet-i kerimelerde ve hadis-i
şeriflerde geçen şirk, her çeşit küfür demektir.
Bütün küfürler şirkin içine girdiği gibi, Ehl-i kitab da, müşriklerin
içine girmektedir. Böyleyken, onların kâfir olduklarının ayrıca
bildirilmesinin elbette hikmetleri vardır. Belki Ehl-i kitab kâfirlerini,
mümin zanneden çıkabilir. Nitekim (Ehl-i kitabın içinde takva
sahipleri de vardır) diyenler de vardır.
Ehl-i kitab ve hak din
Sual: (Kur’anı ve onun Peygamberini dışlayarak tevhid inancına
ve salih amele ulaşmak imkânsız gibi olduğu için, bir kısmı hak
yolda ise de, bugün Ehl-i kitabın büyük çoğunluğu, tevhitten veya
salih amelden uzaklaşmıştır) diyenler oluyor. Ehl-i kitap bâtıl yolda
değil midir?
CEVAP
Ehl-i kitab, tek bir yaratıcıya inansa da, salih ameller işlese de,
mesela namaz kılsa, oruç tutsa ve cami yapsa da, Müslüman
olmadıkça hiç faydası olmaz. İşte bir âyet-i kerime meali:
(Kâfirlerin cami yapmaları ve [hayır olarak yaptıkları] diğer
bütün amelleri, boşa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.)
[Tevbe 17]
Müslümana kâfir diyenin kendisi kâfir olduğu gibi, kâfire de
Müslümandır, cennetliktir demek küfürdür. İslamiyet gelince, önceki
bütün dinler yürürlükten kalktı. Hiç değişmemiş, bozulmamış bile
olsa, artık bunlarla amel etmek caiz değildir. Üç âyet-i kerime meali
de şöyledir:
(İslam’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul
edilmez.) [Âl-i İmran 85]
(Kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] iman etti, kimi ondan
yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti.
Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanları ateşe atacağız.) [Nisa 55,
56]
Gayrimüslimlerin yeri
Sual: (Hıristiyanların cehenneme mi, yoksa cennete mi
gideceğini bilemeyiz. Bu Allah’ın takdirine kalmıştır, dilerse
cennetine koyar) diyenler oluyor. Dinimiz kimlerin cennete, kimlerin
cehenneme gideceğini açıkça bildirmemiş midir?
CEVAP
Elbette bildirmiştir. Gayrimüslim için (Allah dilerse cennete
koyar) veya (Resulullahın sözü geçersizdir) denmez. Yahut (Allah’ın
Kur’andaki sözleri tarihseldir, o zamanki kâfirler içindi) denmez.
Allahü teâlâ, gayrimüslimleri yani Müslüman olmayan herkesi
cehenneme koyacağım diyor. Resulullah da aynısını bildiriyor. Buna
inanmamak küfür olur. Allahü teâlâ gayrimüslimlerin cehenneme
gideceğini bildirdiğine göre, Allah’ın takdirine kalmış denemez. Bu
Allah’ın verdiği sözden dönebileceği anlamına gelir. Hâlbuki Allahü
teâlâ verdiği sözden dönmez. İki âyet-i kerime meali:
(Allah asla sözünden dönmez.) [Âl-i İmran 9, Zümer 20, Rad
31]
(Allah vaadinden dönmez.) [Rum 6]
Gayrimüslimlerin de cennete girebileceğini söylemek şu âyet-i
kerimeyi de inkâr olur:
(Elbette, ehl-i kitap olsun, müşrik olsun, bütün kâfirler
Cehennem ateşindedir. Orada ebedi kalırlar. Onlar
yaratılmışların en kötüsüdürler.) [Beyyine 6, Kurtubi tefsiri]
Şu iki hadis-i şerifi de inkâr etmiş olur:
(Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan elbette
Cehenneme girecektir.) [Hâkim]
(Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]
Kâfirlikte şüphe
Sual: Gayrimüslimlerin kâfir olduklarında şüphe eden de kâfir
olur mu?
CEVAP
Evet, bütün gayrimüslimlerin, Cehennemde sonsuz azap
çekeceğinde şüphe eden de kâfir olur. Bir Hıristiyan’ı, bir Yahudi’yi
ve başka bir gayrimüslimi kâfir kabul etmeyen kimsenin kâfir
olacağında şüphe eden kimsenin de kâfir olacağını, İslam âlimleri
söz birliğiyle bildirdiler. (Bezzaziyye, Dürr-ül-muhtar, Şifa-i şerif,
Ravda, El-A’lam)
Kâfir olmasında şüphe eden de kâfir olunca, onu
[gayrimüslimlerin Cennete gideceğini söyleyeni] Müslüman bilenin
nasıl olacağını ve hele onu, İslam âlimlerini öven kelimelerle övenin
nasıl olacağını düşünmelidir. Böyle kimseleri İslam âlimi sananların
ve bunların küfür saçan sözlerini, yazılarını övenlerin, yayanların
kâfir olacaklarını iyi anlamalıdır. Övmek, yaymaya çalışmak ve
reklamını yapmak, razı olmayı, beğenmeyi gösterir. Küfre rıza, küfür
olur. Küfre rıza demek, kâfirin küfür üzere kalmasını istemek
değildir. Onun küfrünü beğenmek demektir. (Faideli Bilgiler kitabı)
Ehl-i kitabın kurtulması
Sual: Maide suresinin 68. âyetinde mealen, (Ey Ehl-i Kitab!
Siz Tevrat’a, İncil’e ve Rabbinizden size indirilen Kur’ana
uymadıkça, doğru yol üzerinde değilsiniz. And olsun, sana
Rabbinden indirilen bu Kur’an, onlardan birçoğunun azgınlığını
ve küfrünü artırır. O halde kâfirlerin azgınlığına karşı üzülme!)
deniyor. Burada Ehl-i kitaba kendi kitaplarına uymaları bildirilmiyor
mu?
CEVAP
Hayır. Aksine Kur’an-ı kerime iman edip, ona uymaları
emrediliyor.
Kur’an-ı kerimin muhatabı Peygamber efendimizdir. Onu doğru
açıklayan da, hadis-i şeriflerdir. İşte Peygamber efendimiz Kur’an-ı
kerimi açıklayarak, (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve
Hıristiyanlar, elbette Cehenneme girecektir) buyuruyor. (Hâkim)
İmam-ı Kurtubi hazretleri de buyuruyor ki:
İbni Abbas hazretlerinin bildirdiğine göre, Yahudilerden bir
topluluk Resulullah efendimize gelip, (Sen, Tevrat’ın Allah’tan
gelmiş hak bir kitap olduğunu kabul etmiyor musun?) diye sordular.
Peygamberimiz, (Elbette, kabul ediyorum) diye cevap verdi.
Bunun üzerine Yahudiler, (Biz de ona iman ediyoruz, fakat onun
dışındakilere iman etmiyoruz) dediler. Bunun üzerine, bu âyet-i
kerime nazil oldu. Burada, (Her iki kitapta [Tevrat’ta ve İncil’de] yer
alan ve geleceği bildirilen Muhammed aleyhisselam’a iman
edip, her iki kitabın belirttiği bu hüküm gereğince de amel
etmedikçe, iman etmiş olmazsınız) deniliyor. Ebu Ali el-Farisi de,
(Bu âyet-i kerime, Tevrat ve İncil’in nesh edilmeden önceki
halleri hakkındadır) demiştir. (Cami’ul Ahkâm)
Âyet-i kerimenin sonunda, Ehl-i kitab kâfir olduğu için,
(Kâfirlerin azgınlığına karşı üzülme!) deniyor. Ehl-i kitabın kâfir
olduğu başka âyet-i kerimelerde de bildiriliyor.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160508 ziyaretçi (499638 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=