BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Niçin genel bir bela gelmemektedir

Niçin genel bir bela gelmemektedir
Sual: Eski Peygamberlerin zamanında kâfirlere çeşitli azaplar
geliyordu. Mesela Hazret-i Nuh’un kavmi suda boğulmuş, Lut
kavminin bulunduğu şehir batmıştı. Ad, Semud ve diğer kavimler
cezalanmıştı. Aynı günahlar şimdi de işlenildiği halde, niçin genel bir
bela gelmemektedir?
CEVAP
Peygamber efendimiz aleyhisselam, âlemlere rahmettir. Âyet-i
kerimede mealen buyuruluyor ki:
(Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya
107]
Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Ben lanet edici olarak değil, rahmet için gönderildim.)
[Müslim]
Peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselama, (Benim âlemlere
rahmet oluşumdan sana da bir pay düştü mü?) diye sual edince,
(Evet, sonumun ne olacağından korkardım. (Tekvir) suresinin 20. ve
21. âyet-i kerimelerini getirince, Arşın sahibi yanında, kıymetim,
emin olduğum meydana çıktı) dedi. (Şifa-i şerif)
Diğer Peygamberlere inanmayanlar dünyada çeşitli belaya
maruz kaldıkları halde, Peygamber efendimizin rahmet olması
sebebiyle, cezalar genelde ahirete tehir edilmiştir. Onun hürmetine
bu ümmete dünyada hemen ceza verilmiyor. Bir âyet meali şöyledir:
(Sen aralarında bulundukça, o kâfirlere azap etmem.) [Enfal
33]
Kâfirler, Resulullah efendimiz ile alay ederek, (Rabbine söyle
de, bize çabuk azap göndersin) diyorlardı. Allahü teâlâ, kâfirlerden
müminler dünyaya getirmeyi ezelde takdir buyurduğu için, (O
kâfirlere azap etmem) buyurdu. Enfal suresinin, (İstiğfar ettikleri
için Allah onlara azap yapmaz) mealindeki 33. âyeti için,
(Onlardan, istiğfar edecek olan çocuklar dünyaya geleceği için,
onlara azap etmem demek) olduğunu, âlimler bildiriyor.
Bu ümmet seçilmiştir. Bir âyet meali:
(Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz.) [Al-i İmran 110]
Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, beni âlemlere rahmet ve hidayet için
gönderdi.) [Ebu Nuaym]
Bu rahmet, yalnız insanlar için değil, bütün mahlûkat içindir.
Hatta kâfirler bile istifade eder. Allahü teâlâ, Peygamber efendimizin
hürmetine bu ümmete genel bir ceza göndermiyor. Eski insanlar bin
yıl kadar yaşıyordu. Kur’an-ı kerimde Hazret-i Nuh’un bin yıl
yaşadığı bildiriliyor. Bu ümmetin çok sıkıntı çekmemesi için, Allahü
teâlâ, Peygamberimizin hürmetine ömürlerini kısa eyledi. Cenab-ı
Hak, bu kısa zamanda yapılacak, hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz
nimetler ihsan edecektir. Peygamberine uymayan, İslamiyet’i
beğenmeyenlere de, sonsuz azap yapacaktır. Ayrıca Onun
hürmetine, günahlara dünyada hemen ceza vermiyor.
Salih kimseler yeryüzünde var olduğu müddetçe, Peygamber
efendimizin hürmetine bu ümmete genel azap gelmez. Ayrıca
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen
cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Fakat Allah,
onları belli bir süreye kadar erteler.) [Fatır 45]
Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ buyurur: Camiye devam eden, benim için
birbirini seven ve seherlerde istiğfar edenler olmasaydı,
günahta haddi aşanlardan dolayı genel bir bela gönderirdim.)
[Beyheki]
Kâfirlere ahirette şiddetli azap olacağını bildiren âyet-i
kerimelerden üçü şöyle:
(Allahü teâlâ zalimlere elem verici, acıklı bir azap hazırladı.)
[İnsan 31]
(Rabbin elbette azap yapacaktır. Ondan kurtuluş yoktur.)
[Tur 7-8]
(Ey inkârcılar [resulü ve hadislerini] yalanladığınız için, azap
yakanızı bırakmayacaktır.) [Furkan 77]
Cenab-ı Hak, (Allah ve Resulünün emirlerine aldırış
etmeyen, beğenmeyen, “asra, fenne uygun değildir, modern
ihtiyaçlara kâfi değildir” diyen, kıyamette Cehennem ateşinden
kurtulamayacak, Cehennemde, çok acı azaba maruz kalacaktır)
buyuruyor.
Kâfirlere dünyada merhamet edilmesi görünüştedir. Kur’an-ı
kerimde, kâfirlere çok mal ve evlat verilmesinin onlara iyilik
olmadığı, onların azmaları, kudurmaları ve Cehenneme gitmeleri
için bir istidrac olduğu bildiriliyor. (Mü’minun 55-56)
Lanetlikler
Diğer Peygamberler, kavimlerine lanet ettikleri halde,
Peygamber efendimiz lanet etmemiştir. Bir savaşta, kâfirlerin yok
olması için dua etmesini istediklerinde (Ben lanet etmek için,
insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben, herkese iyilik
etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim)
buyurdu. Nitekim Kur'an-ı kerimde mealen, (Seni âlemlere rahmet,
iyilik için gönderdik) buyuruluyor. (Enbiya 107)
Ancak lanete müstahak olanlara lanet etmiştir. Bu konuda sahih
olan çok hadis-i şerif vardır. Hadis-i şeriflerde (Allah lanet etsin!)
denilen zümrelerden bazıları şunlardır:
(Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına
lanet olsun!) [Hakim]
(Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına
lanet olsun!) [Buhari]
(Rüşvet alıp verenlere Allah lanet etsin!) [İbni Mace]
(Eshabıma sövenlere Allah lanet etsin!) [Hakim]
(Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin!) [Nesai]
(Ana babasına lanet edene Allah lanet etsin!) [Müslim]
(Lutilik yapanlara [ibnelere] Allah lanet etsin!) [Beyheki]
(Zalim amirlere, açıktan günah işleyenlere, sünnetimi yıkan
bid’atçilere Allah lanet etsin!.) [Deylemi]
(Altın ve gümüşün kuluna [paraya tapana] lanet olsun!)
[Tirmizi]
(Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lanet
olsun!) [Ebu Avane]
(Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun!) [Şir’a]
(Sadaka vermeye engel olana lanet olsun.) [İsfehani]
(Rahmet-i İlahiden ümit kestirip dinden nefret ettirenlere
lanet olsun!) [Şir’a]
(Bid’atler çıkınca âlim ilmini açığa çıkarsın! İlmini
açıklamayana lanet olsun!) [Deylemi]
(Faiz alana da verene de lanet olsun!) [Müslim]
(Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet
olsun.) [Buhari]
(Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet
olsun.) [İ.Mace]
(Kızını fâsık bir kimse ile evlendirene, lanet olsun.) [Şir’a]
(Ölü için ağlayana da, onu dinleyene de lanet olsun.) [Ebu
Davud]
Kur’an-ı kerimde Allahü teâlâ Ebu Leheb için, (Onun eli
kurusun) buyurduğu gibi, Ebu Leheb’in oğlu Uteybe, (Tebbet yeda)
suresi gelince, Resulullah efendimize çeşitli hakaretlerde bulundu.
Peygamber efendimiz çok üzülüp, (Ya Rabbi! Buna bir canavar
musallat eyle!) dedi. Ebu Leheb’in oğlu Uteybe Şam’a ticaret için
giderken, bir gece arkadaşlarının arasında yatarken, bir aslan gelip
arkadaşlarını koklayıp bıraktı. Sıra Uteybe’ye gelince onu parçaladı.
Bir kimse, sol eliyle yemek yiyordu. (Sağ elin ile ye) buyurdu.
(Sağ kolum hareket etmiyor) diye yalan söyledi. Bir Peygamber ile
alay eden bu kimse için Resulullah efendimiz, (Sağ elin artık
hareket etmesin) buyurdu. Ölünceye kadar sağ elini ağzına
götüremedi. Yalan söylemek çok büyük günahtır. Hele Peygamber
efendimize karşı yalan söylemek çok daha büyük günahtır. Dünyada
elin felç olması küçük bir cezadır. Ahirette verilecek cezalar çok
büyüktür. Peygamber efendimizin buna benzer bedduaları vardır.
Diğer insanların ibret almaları ve hidayete kavuşmaları için böyle
mucizeler vaki olmuştur.
Kur'an-ı kerimde de Allahü teâlâ lanet etmiştir. İşte âyet-i
kerimeler:
(Kalblerimiz perdeli dedikleri için, Allah inkârlarından dolayı
[yahudileri] lanetlemiştir.) [Bekara 88]
(Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık
delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah
lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.) [Bekara159]
(Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, işte
Allah’ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.)
[Bekara 161]
(Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen
kalacağı Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş
ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.) [Nisa 93]
(Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik.) [Maide 13]
(Yahudiler, Allah’ın eli sıkı dediler; dediklerinden ötürü
elleri bağlansın, lanet onlara!) [Maide 64]
(Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara ve inkârcılara, ebedi
kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. O, onlara yeter.
Allah lanet etsin! Onlara devamlı azap vardır.) [Tevbe 68]
(Bilin ki, Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir!) [Hud 18]
(Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette
lanet etmiştir.) [Ahzab 57]

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160508 ziyaretçi (499650 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=