BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Allah’a inanan gayrimüslim

Allah’a inanan gayrimüslim
Sual: Allah’a inanan gayrimüslim, mesela Yahudi ve Hıristiyan
kâfir mi olur?
CEVAP
Bu konudaki âyet-i kerimeleri diğer yazılarımızda bildirmiştik.
Şimdi üç âyet meali daha bildirelim:
([Ey Habibim, Yahudi ve Hıristiyanlara] de ki: (Eğer Allah’ı
seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.) [Al-i İmran 31]
(Demek ki Ehl-i kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler, Peygamber
efendimize iman etmedikçe, Allahü teâlâ onları sevmez.)
(De ki: “Ey Ehl-i kitap, gelin aramızda şu müşterek söze
uyalım: “Ancak Allah’a kulluk edelim, Ona şirk koşmayalım,
Allah’ı bırakıp insanları Rabler edinmeyelim” Yine de, yüz
çevirirlerse, “Şahit olun ki, biz Müslümanız” deyin!) [Al-i İmran
64] (Ehl-i kitap yani Yahudi ve Hıristiyanlar buna yanaşmadı, yani
Müslüman olmadılar.)
([Senden önce peygamberlere] iman edenler, Yahudi,
Hıristiyan ve sabiinlerden Allah’a ve ahirete inanıp salih amel
işleyenler için elbette Rablerinin katında mükâfatlar vardır.)
[Bekara 62] (Hazret-i Musa zamanında, ona inanan Yahudiler ve
Hazret-i İsa zamanında ona inanan Hıristiyanlar, elbette Cennete
gidecektir, çünkü bütün peygamberler gibi, Hazret-i İbrahim gibi,
Hazret-i Musa da, Hazret-i İsa da Müslüman idi.)
Diğer dinler bozulduğu için Allahü teâlâ, en son olarak İslam
dinini gönderdi. Başka dinleri kabul etmediğini açıkça şöyle bildirdi:
(Allah indinde hak din ancak İslam’dır.) [Al-i İmran 19]
Bu konudaki birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]
(Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan [ve her
kâfir] elbette Cehenneme girecektir.) [Hâkim]
(Yahudi ve Hıristiyanlara selam vermeyiniz!) [Müslim]
(Ehl-i kitap size selam verdiği zaman “ve aleyküm” deyin.)
[Buhari]
(Yahudi ve Hıristiyanlar sakal boyamaz. Onlara
benzemeyin, boyayın!) [Müslim]
(Saçlarınızı kırmızı veya sarıya boyayın, ehl-i kitaba
muhalefet edin!) [İ. Ahmed]
Amentü’deki altı esastan birini inkâr eden kâfir olur. Sadece
Allah’a inandım demek kâfi değildir. Hıristiyan ve Yahudiler, bizim
peygamberimiz dahil bütün peygamberlere inanmadıkça kâfirlikten
kurtulamazlar. Yahudiler, Hazret-i İsa’ya, Hıristiyanlar da,
Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kâfir oldular.
Amentü’de bildirilen altı husustan birini, mesela kaderi inkâr eden,
kâfir olur, bütün iyi amelleri yok olur. (Redd-ül Muhtar)
İsevi Müslüman olur mu?
Sual: (Hazret-i İsa, kıyamete yakın yere inecek, teslis inancını
kaldıracak, hakiki Hıristiyanlığı getirecek, Hıristiyanlıkla İslamiyet’i
yaklaştıracak, böylece İsevi Müslümanlar ortaya çıkacaktır) deniyor.
İsevi Müslüman olur mu? Yani ahir zamanda, iki dinli insanlar mı
çıkacak?
CEVAP
Hayır, İsevi Müslüman veya Müslüman İsevi olamaz! Sütlü
idrar veya idrarlı süt denmez, ikisi de necistir. Bu ifade, Müşrik
Müslüman veya Temiz necaset yahut Namuslu fahişe tabirine
benziyor. Bunlardan biri kötü ise, ötekini de kötü eder. Biri necis ise
veya kâfir ise ikisi de, aynı hükme girer. Kâfirlik kelime oyunlarıyla
gizlenmeye çalışılıyor. Süte idrar karıştırınca, bunu İdrarlı süt diye
övmekle, İsevi Müslüman demek arasında ne fark vardır ki?
Bir Hıristiyan, İsevi Müslüman’ım veya Müslüman İsevi’yim
demekle Müslüman olmuş olmaz. Dinine, putuna zarar vermez, batıl
dininden çıkmış olmaz. Yani bir gayrimüslim, ben Müslüman’ım
dese de Müslüman olmuş olmaz; fakat bir Müslüman şakadan bile,
ben Hıristiyan’ım dese, onun kâfir olacağı fıkıh kitaplarında yazılıdır.
Yani, Müslüman İsevi’yim diyen kâfir olduğu gibi, Müslüman
Musevi’yim diyen de kâfir olur.
Musevilik ve İsevilik hiç bozulmamış olsa yahut hakiki halini
getirme imkânı olsa da, onlarla amel etmek caiz olmaz. Zira
İslamiyet’in gelmesiyle, eski dinlerin hepsi nesh edildi yani
yürürlükten kalktı. Eski dinlerin kiminde içki haram değildi, kiminde iç
yağı haramdı. Kiminde yakın akrabayla evlenmek caizdi. Bunların
hepsi nesh edildi; yalnız İslamiyetle amel etmek emredildi. İki âyet-i
kerime meali:
(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3]
(İslam’dan başka din arayanın bulacağı din, asla kabul
edilmez.) [Al-i İmran 85]
Allahü teâlâ, hak dinin yalnız İslam olduğunu, İslam’ı
beğendiğini ve İslam’dan başka dini kabul etmeyeceğini açıkça
beyan ederken, Müslümanlığı Hıristiyanlığa yaklaştırmak ne
demektir?
İsa aleyhisselam, kıyamete yakın geldiğinde, İslamiyet’le
hükmedecek yani bu ümmetten biri olarak, İseviliği tamamen
kaldıracaktır. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allah’a yemin ederim ki, Meryem’in oğlu İsa, âdil bir hakem
olarak aranıza inecek, haçı kıracak [Hıristiyanlığı kaldıracak],
domuzu öldürecek [domuz etini yasaklayacak], İslam’dan başka
her şeyi yasak edecektir.) [Buhari]
(İsa inince İslamiyet’le hükmedecektir. O zaman Allahü
teâlâ, Müslümanlardan başka herkesi helak edecektir.) [Ebu
Davud]
Buhari ile Ebu Davud, Kütüb-i sitteye dâhil iki kıymetli hadis
kitabıdır. Bu sahih hadis-i şeriflerde, (İslam’dan başka her şeyi
yasak edecek, Müslümanlardan başka herkesi helak edecek)
buyuruluyor. Musevilere, İsevilere dokunmayacak denmiyor ki.
Yukarıda bildirilen âyet-i kerimeler ile bu hadis-i şerifleri inkâr
etmek, dini inkâr etmek olmaz mı?
Takva sahibi olmak
Sual: (Papazlar bizden daha çok takva sahibi) diyenler oluyor.
Papaz takva sahibi olur mu?
CEVAP
Müslüman olup da, dinimizin bildirdiği haramlardan sakınmaya
takva, sakınan Müslümana da takva sahibi denir. Müslüman
olmayan, içki içmese, zina etmese, kumar oynamasa, gıybet
etmese, her gün oruç tutsa da buna yine takva sahibi denmez.
Gayrimüslimlere, emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmak
emredilmemiştir. Onlara, tek bir şey emredilmiştir. O da iman etmek,
Müslüman olmaktır. Ancak Müslüman olduktan sonra, Allahü
teâlânın emir ve yasaklarına muhatap olabilir.
Allahü teâlânın rahmeti, şefkati dünyada mümin kâfir herkese
yetiştiği ve herkesin çalışmasına dünyada karşılığını verdiği hâlde,
ahirette kâfirlere merhametin zerresi bile yoktur. Allahü teâlâ
Cennete girmek için iyilik etmek, kötülükten sakınmak değil, iman
etmek şartını koydu. Bir ayet-i kerime meali:
(Kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] iman etti, kimi de,
ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti.)
[Nisa 55–56]
Müslüman olmayanlar
Sual: (Allah’a inanmayana kâfir denir. Bâtıl da olsa, başka bir
dine inanana kâfir denmez. Kâfir olmayan da Cehenneme gitmez)
demek doğru mudur?
CEVAP
Doğru değildir. Kâfir, Müslüman olmayan demektir. Hatta
Müslüman olduğunu söylese, ama dinin bir emrini inkâr etse, yine
kâfir olur. Her ateist kâfirdir, ama her kâfir ateist olmayabilir. Deist
olabilir. Deistler de kâfirdir. Deist, deizm yanlısı demektir. Deizm,
kâinatı bir yaratıcının yarattığına inanmakla beraber, yaratıcının
kâinata hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan,
vahyi reddeden felsefî görüştür.
Müslüman olmayan herkes kâfirdir ve kâfir olarak ölenlerin
hepsi Cehennemdedir.
Allahü teâlâ bizzat Kur’an-ı kerimde, kullarını küfürden
korunmaları için ikaz etmekte ve kâfirlerin akıbetinin ne olacağını
bildirmektedir. Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir:
(Allah, Meryem oğlu Mesih’tir diyenler kâfir olmuştur. Allah,
kendine ortak koşana Cenneti haram kılar, artık onun yeri
ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur.) [Maide 72]
(Yahudiler, Üzeyr’e, Hristiyanlar da Mesih’e Allah’ın oğlu
dediler. Daha önceki kâfirlerin [“melekler Allah'ın kızlarıdır”
diyenlerin] sözlerine benziyor. Allah onları kahretsin! Nasıl da
sapıtıyorlar.) [Tevbe 30]
(Allah’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için, çılgın bir
ateş hazırladık.) [Fetih 13]

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160044 ziyaretçi (499057 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=