BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Peygamber efendimizi rüyada görmek

Peygamber efendimizi rüyada görmek
Sual: Rüyada Peygamberimizi gören muhakkak Onu mu
görmüş olur?
CEVAP
Rüyada Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamı hakiki
şekliyle gören, muhakkak Onu görmüş olur. Çünkü şeytan Onun
şekline giremez. Fakat şeytan başka şekle girip görünebilir.
Resulullah efendimizi tanımayan kimsenin, bunu ayırması kolay
olmaz.
Bazı âlimler de, (Peygamber efendimizi değişik şekilde görmek,
yine Onu görmek olur. Fakat bu, o kişinin dindeki noksanlığına
alamettir. Peygamber efendimizi rüyada gerçek şekliyle gören ve
mümin olarak ölen herkes Cennete gider) buyurmuşlardır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Ben her
surette görünürüm.) [Deylemi]
(Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Çünkü
şeytan benim şeklime giremez. Ebu Bekri Sıddıkı gören de,
gerçekten onu görmüştür. Şeytan onun da suretine giremez.)
[Hatib]
(Beni rüyada gören, uyanıkken görmüş gibidir.) [İbni Mace]
(Beni rüyada gören, Cehenneme girmez.) [İbni Asakir]
Abdülgani Nablüsi hazretleri buyuruyor ki:
İbni Sirin'e göre, rüyayı gören, Resulullahı vefatı zamanında
bulunduğu şekil üzere görmüşse hakikaten onu görmüş demektir.
İbni Arabi hazretleri gibi bazı âlimler ise, (Resulullahı hayatta
bulunduğu şekilde görmek şart değildir) dedi. Resulullahı bilinen
sıfatları üzere görmek, bizzat Peygamber efendimizi görmektir.
Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, Resulullahın misalini idrak
etmektir.
Peygamberlerin cesetleri yer değiştiremez. Bundan dolayı
Peygamber efendimizi bulunduğu surette görmek, Onun hakikatini
idrak etmektir. Vasıflarından başka bir şekilde görmek ise, misalini
idrak etmektir.
Kadi İyad'a göre, Resulullahı bilinen sıfatından başka bir şekilde
görenin rüyası tevile, tabire muhtaçtır. İmam-ı Nevevi ise, (sahih
olan rüyayı gören her iki surette de Resulullahı hakikaten görmüştür.
İster bilinen sıfatı üzere, isterse bilinen sıfatından başka bir surette
görsün) dedi.
Resulullahın gençlik, orta yaşlılığı ve ihtiyarlık zamanlarında ve
ömrünün sonunda olan bilinen suret ve sıfatlarından birisi üzerine
görülen rüya tabire muhtaç değildir. Eğer bunlardan birisine
benzemiyorsa, tabire muhtaç olur. Bunun için bazı tabircilere göre,
bir kimse, Resulullahı yaşlı görse, selamete erişmeye; genç görse,
bu kimsenin iyi hâlli oluşuna, şöhrete erişmesine ve onun
düşmanına galip gelmesine delalet eder. Tebessüm ettiğini görse,
rüya sahibinin sünnet-i seniyeye uyduğuna delalet eder.
Resulullahı kızgın bir şekilde görmek, o kimsenin hâlinin kötü
olmasına delalet eder. Güzel bir surette görmek, rüya sahibinin
dince güzelliğine, mübarek bedeninde noksanlık görmek, rüyayı
görenin noksanlığına delalet eder. Çünkü Resulullah gayet parlak
bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi şeklini görür.
Resulullahı böyle uygun şekillerde görmekte büyük faydalar
vardır. Çünkü Resulullahı bu durumda görmekle rüyayı görenin
durumu bilinir ve gafletten uyanır. Diğer peygamberleri de rüyada
görmek böyledir. Çünkü şeytan, peygamberlerin ve melaikenin
suretine giremez. Rüyada Resulullahı görenin durumu iyi ve gönlü
şen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden
kurtulur veya hapis ise hapisten çıkar.
Resulullahı görenler, muhasara altında veya kıtlık içinde iseler
onlar bu gibi durumlardan kurtulur ve mazlum iseler zafere
kavuşurlar. Eğer korku hâlinde iseler emin olurlar.
Resul-i ekremin kendisine teveccüh gösterdiğini veya bir şey
öğrettiğini yahut namazında ona iktida ettiğini yahut Resulullah’ın
güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir elbise giydirdiğini veya ona
hayırlı dua ettiğini gören, iyiliği emreden ve kötülüğü nehyeden kişi
olur. Rüyayı gören âlim ise, ilmi ile amel eder. Âbid ise, feyze
kavuşur. Günahkâr ise, tevbe eder, kâfir ise, hidayete erer.
Rüya sahibi korku içinde ise, düşmanlarından emin olur.
Kendisine şefaat edilir. Çünkü Resulullah efendimiz şefaat sahibidir.
Rüyada Resulullahı görmek, sözünde doğru ve vaadinde
durmaya delalet eder. Bazen de büyük bir makama nail olur. Rüya
sahibi yolcu ise ve kuraklık çekiliyorsa, yağmurun yağmasına delalet
eder. Çünkü su bulunmayan yerde, Resulullahın mübarek
parmakları arasından su akmış idi.
Resulullah bir yerde rengi değişmiş veya bir a'zası noksan
görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bid'atin meydana
çıkmasına delalet eder. Resulullahın üzerinde eski elbise görmenin
tabiri de böyledir.
Resulullahın vefat ettiğini görenin kendi akrabasından şerefli bir
zatın vefatına delalet eder. Eğer Resul-i ekremin bir yerde
cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur.
Resulullahın, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek
bir şey verdiğini gören, verilen şeyin şerefi nispetince erişeceği bir
hayra delalet eder. Bir kimse rüyada onun mübarek elbiselerinden
birini giyse veya Peygamber efendimiz kendisine elbisesini verse, o
kimse mülke erişir. Fakir ise, zengin olur, bekârsa evlenir.
Resulullahın sürme çektiğini gören, dininde salih olur. Onun çok
güzel olduğunu görmek, rüya sahibinin çok dindar olduğuna delalet
eder. Resulullahı buğday benizli gören, heva ve hevesi terk eder,
tevbe etmeyi tercih eder. Beyaz tenli olduğunu gören, Allah’a tevbe
eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir.
Resulullahın sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık
bulunmadığını gören, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur.
Sakalına aklık karıştığını görenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına
galip gelmesine delalet eder.
Resul-i ekremi kendi mescidinde veya harem-i saadetinde
gören, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir. Resulullahın kabri şerifini
gören, zengin olur, hapis ise kurtulur. Kabr-i şerifi ziyaret ettiğini
gören, büyük bir mala erişir.
Resulullahın peşinden yürüdüğünü görenin, sünnete uyduğuna
delalet eder. Resulullahı ayakkabısız görse, rüya sahibinin cemaatla
namazı terk ettiğinden, ona, cemaatla namaz kılması için
emrettiğine delalet eder. Resulullahın mestlerini giydiğini görmesi,
Resulullahın o kimseye Allah yolunda cihad yapması için
emrettiğine delalet eder.
Resulullah ile müsafeha yaptığını görenin sünnet-i Resulullaha
uyduğuna delalet eder. Resulullah kendisine rüyada hurma ve bal
gibi güzel ve hoş bir şey ikram etse, Kur'an-ı kerimi ezberler ve ona
verilen şey miktarınca ilim elde eder.
Peygamber efendimizin hutbe okuduğunu gören, iyilikle emir ve
kötülükten nehyeder. Resulullahın kendisine bir şey verdiğini gören
kimse, ilme nail ve hakka tâbi olur. Resulullahın kendisine verdiği
şeyi almadığını görse, o kimse bid'at işler.
Resulullahı uzun boylu bir delikanlı suretinde görmek, insanlar
içinde çıkacak fitneye delalet eder. Resul-i ekremi yaşlı bir şekilde
görse, insanların afiyette olmalarına delalet eder. Resulullahın
kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini
onun sesinden daha fazla yükselttiğini görenin, dinde çıkaracağı bir
bid'ate delalet eder. Resulullahın herhangi bir yerde vefat ettiğini
gören, o sene orada vefat eder.
Peygamber efendimizi rüyada görmek için
Peygamber efendimizi rüyada hakiki şekliyle görebilmek için
düzgün itikada sahip olmak, ibadetleri yapıp haramlardan kaçmak
ve çok salevat-ı şerife getirmek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha,
bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana
bin salevat okuyan, öteki Cumaya varmadan beni rüyada
görür.) [Şir'a]
Hazret-i Ömer, (Bir mümin, Abher namazını kılıp da Resulullahı
rüyasında görmezse, ben Ömer değilim. Yemin ederim ki, Allahü
teâlâ, bu namazı kılanın işini görür, dilediğini verir, günahı ne kadar
çok olsa da, hepsini affeder, ölürken susamaz, kabrine çiçekler
döşenir. Kabrinden kalkarken de, başına keramet tacı konur)
buyurdu. Hazret-i Ali de, (Resulullahı görmek istediğim zaman,
Abher namazını kılarım) buyurdu.
Abher namazı, 4 rekatlık nafile bir namazdır. İkinci rekatta,
oturulunca Ettehiyyatüden sonra salli barik okunur. Her rekatta bir
Fatiha, on defa Kadir suresi okunur. Sonra rükudan önce, 15 defa
Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber
tesbihi okunur, sonra rükuya varılır, rükuda 3 defa Sübhane rabbiyel
azim dendikten sonra 3 defa yukarıdaki tesbih okunur. Sonra
doğrulup, kavmede, yani ayakta iken aynı tesbih 3 defa daha
okunur. Secdeye varılır, 3 Sübhane Rabbiyel a'ladan sonra, aynı
tesbih 5 defa okunur. Daha sonra ikinci secdeye gidilir. İki secde
arasında tesbih okunmaz.
Diğer 3 rekat da böyle tamamlanır. Selamdan sonra
konuşmadan Kadir suresi on defa okunur. Sonra aynı tesbih 33 defa
okunup Cezallahü Muhammeden anna ma hüve ehlühü denir.
Resulullah efendimizi rüyada gören müslüman, ölene kadar o
hâlini muhafaza ederse Cennetliktir.
Resulullahı rüyada görmek
Sual: Bazıları, (Peygamberi rüyada gördüm, bana şöyle
bildirdi) diyerek, dine aykırı şeyler söylüyorlar. Şeytan,
Peygamberin kılığına giremeyeceğine göre, bu nasıl oluyor?
CEVAP
Birincisi, Resulullahı gördüğü yalan olabilir. İkincisi, dine aykırı
olduğuna göre, görülenin Resulullah olmadığı kesindir. Şeytan,
başka şekle girip, ben Peygamberim diye yalan söyleyebilir.
Peygamber efendimizi tanımayan da, o şekli Resulullah zanneder.
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Resulullahın hakiki şeklini, rüyada tanıyabilmek çok güçtür.
Bunun için, rüyalara nasıl güvenilebilir? Şeytan, Resulullahın yüksek
şanına yakışacak bir şekilde, o Serverin ismiyle görünemez. Melun
şeytan, düşmanlığını burada da gösterebilir. Araya karışarak,
olmayan şeyi olmuş gibi gösterebilir. Rüya göreni şaşırtır. Kendi
sözlerini ve işaretlerini, onun sözleri ve işaretleriymiş gibi gösterir.
Resulullah vefat ettikten sonra, bir kimse uykuda, hisleri
çalışmazken ve yalnızken, nasıl olur da, rüyanın şeytanın
karışmasından korunduğunu ve onun değiştirmediğini anlayabilir?
(1/273)
Resulullahı uygun olmayan bir şekilde görmek, zaten o kişinin
bid’at veya günah işlediğini gösterir. Bunun için, rüyada söylendi
denilen, dine aykırı sözlere itibar edilmez. [Mesela, Şeyh Ahmet
vasiyetnamesi isimli yazıda, Resulullahı gördüm denmesi tamamen
yalandır.]
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: onur rıza, 25.11.2012, 13:55 (UTC):
Rüyada peygamber efendimiz sav. bir şahsa ıslami tebliğ ediyordu bende saskin vaziyette izliyordum. peygamber efendimiz sünnet ehli giyiyordu şahıs onu dinliyordu ama mekân günümüzde biryerdi. Yere çekmişlerdi cok etkilendim bunun hikmeti harbiyesi nedir merak ediyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160044 ziyaretçi (499061 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=