BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Salavat getirmek

Salevat getirmek
Sual: Peygamber efendimizin ismi geçince salevat getirmek
lazım mıdır?
CEVAP
Resulullah sallallahü aleyhi ve sellemin ismini işitenin ömründe
bir defa salevat getirmesi farz, okuyunca, yazınca, söyleyince,
işitince ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehaptır. (Redd-ülmuhtar)
Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken
ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya
sebep olmaktadır.
Salevat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua demektir.
Peygamber efendimiz için yapılan dualara salevat getirmek denir.
Kur'an-ı kerimde, (Allah ve melekleri, Resule salat ediyor. Ey
iman edenler, siz de salat edin) buyuruluyor. (Ahzab 56) Hadis-i
şerifte de, (Bana bir salat getirene, Allah ve melekleri 70 salat
getirir) buyuruldu. (İ.Ahmed)
Allah’ın salat etmesi rahmet, meleklerinki dua, müminlerinki ise
Onun şefaatini taleptir.
Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli
Muhammed demektir. Peygamber efendimizin ismi anılınca,
aleyhisselam veya aleyhissalatü vesselam yahut sallallahü
aleyhi ve sellem demekle de Peygamber efendimize dua edilmiş,
salevat getirilmiş olur.
Namazda Ettehiyyatüden sonra okuduğumuz Salli Barikler de
salevattır. Salevat-ı şerife okumanın fazileti büyüktür.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir.)
[Tirmizi]
(Sabah-akşam on salevat getiren, kıyamette şefaatime
kavuşur.) [Taberani]
(Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı
affolur.) [Şir’a]
(Günde yüz salevat okuyan, kıyamette şehidlerle beraber
olur.) [Taberani]
(Günde bin salevat okuyan, Cennetteki yerini görmeden
ölmez.) [İbni Şahin]
(Bana bir salevat getirene Allahü teâlâ, on rahmet ihsan
eder, on günahını yok eder ve derecesini on kat yükseltir.)
[Nesai]
(Salevat sizin için zekâttır.) [I.Hibban] [Burada zekât, temizlik,
günahların affıdır.]
Peygamber efendimiz, (Cuma günleri bana çok salevat
okuyun! Bunlar, bana bildirilir) buyurdu. Öldükten sonra da
bildirilir mi denilince buyurdu ki: (Toprak, Peygamberlerin
vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek
bana haber verir, "Falan oğlu filan, sana selam söyledi" der.)
[İbni Mace]
(Bana salevat okuyana, melekler salat okur. Salevata
devam edene, melekler de ona salat okumaya devam eder.
Artık isteyen az, isteyen çok salevat okusun!) [I.Mace]
Bir kitap yazmaya veya vaaza başlarken Allahü teâlâya hamd
ve Resulüne salevat getirmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kim, kitabına ismimi yazdıktan sonra, bana salat ve selam
da yazarsa, ismim o kitapta kaldığı müddetçe, melaike, o kimse
için istiğfar eder.) [Taberani]
(Beni sözünüzün başında, ortasında ve sonunda anın!)
[I.Neccar]
(Cebrail aleyhisselam, bana dedi ki: Ya Resulallah, senin
ismin anılınca, sana salevat getirmeyen azabı hak eder,
Cehenneme gider.) [İ. Ahmed]
Demek ki Resulullah efendimize ömürde bir defa salevat
getirmek farz, bir oturumda, bir yazıda bir defa salevat getirmek
vaciptir. Bu vacibi kasten terk eden azabı hak eder.
Babamın kararmış yüzü nurlandı
Süfyan-ı Sevri hazretleri anlatır:
Kâbe’yi tavaf ederken, her adımda salevat okuyan birini
gördüm. Ona (Sen gerekli duaları bırakıp hep salevat okuyorsun.
Her yerde okunacak dua var) dedim. Sen kimsin dedi. Ben de
kendimi tanıttım. (Sen avamdan değilsin, âlimsin, sana anlatayım)
diyerek başladı:
Babamla Beytullaha gitmek üzere yola çıkmıştık. Yolda babam
hastalandı. Onu tedavi etmek için epey uğraştıysam da babam vefat
etti. Baktım, ölünce yüzü karardı. Yüzünü kapattım. Yanında uyuya
kalmışım. Rüyamda öyle bir zat gördüm ki, ondan daha güzel yüzlü
hiç kimse görmemiştim. Çok güzel kokuyordu. Babamın yanına
geldi. Yüzündeki örtüyü kaldırıp elini babamın yüzüne sürdü.
Babamın siyah yüzü nurlandı, bembeyaz oldu. Bu zata kim
olduğunu sorunca, (Ben Resulullahım. Baban, ömrünü boşa
harcadı. Fakat bana çok salevat okurdu, şimdi sıkıntıda
olduğunu bildirdiler, kendisi de benden yardım istedi. Çok
salevat okuyan mümine ben elbette yardım ederim) buyurdu.
Uyanınca babamın yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. İşte bu
yüzden her yerde Peygamber efendimize çok salevat okuyorum.
Razı etmek için
Sual: Allahü teâlâ ile onun sevdiklerini razı etmek için ne
yapmak gerekir?
CEVAP
Önce Ehl-i sünnet itikadını öğrenip, dinimizin emir ve
yasaklarına uymalı, özellikle kalb kırmamaya ve kul hakkına dikkat
etmeli. Şu hadis-i şerifte bildirilen duaları da okumaya çalışmalı:
(Ya Aişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ
cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden razı
olsun. Bir kere “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye [ve li-meşâyıhiyye]
ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi
minhüm vel emvât” de, bütün müminler senden razı olur. Bir kere
de “Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâilahe illallahü vellahü ekber
velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teâlâ
senden razı olsun.) [Ey Oğul İlmihali]
Salevat getirmek
Sual: Salevat olarak ne okumalıdır?
CEVAP
Salevatın en kısası, (Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ
âli Muhammed) demektir. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
Bir gün dört büyük melek geldi.
Cebrail aleyhisselam dedi ki:
(Ya Resulallah, sana her gün on salevat getirenin elinden
tutar, sıratı kuş gibi geçiririm.)
Mikail aleyhisselam dedi ki:
(Ben de, ona, Kevser havuzundan kana kana içiririm.)
İsrafil aleyhisselam dedi ki:
(Ben de, onun affı için başımı secdeye koyarım. Allahü
teâlâ onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam.)
Azrail aleyhisselam da dedi ki:
(Ben de, onun ruhunu, Peygamberler gibi kabzederim.)
Peygamber efendimiz de, (Bu ne büyük lütuf ve ne büyük bir
ihsandır ya Rabbi) dedi.
İki hadis-i şerif meali daha şöyledir:
(Her gün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve
Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber
olur.) [Taberani]
(Bir kimse, bana salevat getirdiği sürece, melekler de, onun
için istiğfar eder. Artık isteyen az, isteyen çok salevat getirsin.)
[İ. Ahmed]
Hazret-i Ebu Talha anlatır:
Bir gün Resulullah, sevinçli olarak gelip buyurdu ki:
(Cebrail bana gelip, şu müjdeyi verdi: Ya Resulallah!
Rabbin, "Sana bir defa salevat okuyana, ben on salat okurum.
On defa rahmette bulunur, on günahını affeder, on derece
yükseltirim. Sana bir defa selam veren herkesin selamına da,
ben on defa selam ile karşılık veririm, Bu sana ikram olarak
yetmez mi, razı olmaz mısın?" dedi. Ben de, razı olurum dedim.)
[Nesai]
Sual: (Peygambere salât okunmaz, salevat getirilmez. Salât,
Allah’a getirilir) diyenler oluyor. Bu doğru mudur?
CEVAP
Salât, dua demektir. Salevat ise, salât kelimesinin çoğuludur,
dualar demektir. İkisi de aynıdır. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Allah ve melekleri, Resule salât ediyor. Ey iman edenler,
siz de gönülden, teslimiyetle, ona salât edin, salevat getirin.)
[Ahzab 56] (Allah’ın salât etmesi rahmet etmek, meleklerinki dua
etmek, müminlerinkiyse Onun şefaatini talep etmektir.)
Görüldüğü gibi, Resulullaha salât yani salevat getirilmesini,
bizzat Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde emretmektedir. Bunun için,
Resulullah efendimize ömürde bir defa salevat getirmek farz, ismi
geçtiği zaman, bir oturumda, bir yazıda bir defa salevat getirmek
vacib, sonrakilerde müstehabdır. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Bana bir salât getirene, Allah ve melekleri yetmiş salât
getirir.) [İ. Ahmed]
(Şefaatime en layık olan, bana en çok salât okuyandır.)
[Tirmizi]
(Bana çok salevat getirenin dertleri gider, günahları
affolur.) [Tirmizi]
Resulullahın ismi söylenince veya işitilince, aleyhisselam,
aleyhissalâtü vesselâm veya sallallahü aleyhi ve sellem
demekle de, ona salât getirilmiş olur.
Salevat okunan yerler
Sual: (Mani bulunmamak şartıyla, her zaman salevat getirmek
müstehabdır) deniyor. Müstehab olduğu yerler nelerdir?
CEVAP
Bazılarını İbni Abidin hazretleri şöyle bildiriyor:
1- Cuma günü ve cuma gecesi,
2- Sabah akşam, mescide girerken çıkarken,
3- Peygamberimizin kabrini ziyaret ederken,
4- Safa ile Merve’de,
5- Ezan okunurken,
6- İkamet edilirken,
7- Duanın başında, ortasında ve sonunda,
8- Telbiyeyi bitirdikten sonra,
9- Bir yere toplanırken ve oradan dağılırken,
10- Abdest alırken,
11- Abdestten sonra,
12- Bir şey unutulduğu vakit,
13- Vaaz ederken,
14- Hadis okumaya başlarken,
15- Hadis okumayı bitirince,
16- Kulak çınlarken,
17- Dini sual sorarken,
18- Fetva yazarken,
19- Kitap yazarken,
20- Hoca derse başlarken,
21- Talebe derse girince,
22- Kız istemeye gidenin,
23- Evlenenin ve evlendirenin,
24- Peygamber efendimizin ismini her işittiği veya yazdığı
zaman,
25- Mühim işlerin başında,
26- Zikre başlarken,
27- Cenaze namazında ve namazda teşehhütten sonra salevat
okumak sünnettir.
28- Resulullah sallallahü aleyhi ve sellemin ismini işitenin
ömründe bir defa salevat getirmesi farz, okuyunca, yazınca,
söyleyince, işitince ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehabdır.
(Redd-ül-muhtar)
29- Gül koklarken, [Resulullahın mübarek teri, gül gibi kokardı.]
30- Müsafeha ederken,
31- Pilav yerken.
Yukarıdaki hususların bazıları hadis-i şerifle de bildirilmiştir:
(Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.)
[Beyheki]
(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.)
[Dare Kutni]
(Ezanı işitince tekrar edip bana salevat getirin! ) [Buhari]
(Dua perdelidir, salevat getirilince, perdeler yırtılır, dua
kabul olur.) [Taberani]
(Allahü teâlâyı zikretmeden ve Resulüne salevat
getirmeden toplanıp dağılmak, leşten dağılmak gibidir.)
[İ.Ahmed]
(Bir toplulukta Allahü teâlâ anılmaz ve peygamberine
salevat getirilmezse, o topluluk, kıyamette, hasret ve nedamet
çekerler.) [Tirmizi]
(Abdestten sonra, on defa salevat getirenin gamı gider,
duası kabul olur.) [Ey Oğul İlmihali]
(Söyleyeceği şeyi unutan, hatırlamak için bana salât-ü
selam getirsin!) [İbni Sünni]
(Meclislerinizi bana salât-ü selam getirmekle süsleyin!)
[Deylemi]
(Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü teâlâya
layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salevat getir, sonra
dua et!) [Tirmizi]
(Kulağı çınlayan beni hatırlasın, bana salevat-ı şerife
getirsin. Sonra da “Beni hayırla anana Allah rahmet etsin!”
desin!) [Müslim]
(İsmim anılınca salevat okumayan, cimrilerin cimrisidir.)
[Tirmizi]
(Yanında anıldığım halde bana salevat getirmeyenin burnu
sürtülsün!) [Tirmizi]
(İsmim anılınca, salevat getirmeyen, zelil olsun!) [Tirmizi]
(Gül koklayıp da bana salevat getirmeyen, bana eziyet
etmiş olur.) [Şir’a]
(İki müslüman, selamlaşıp müsafeha eder ve bir de bana
salevat-ı şerife okursa, yeni doğmuş gibi bütün günahları
temizlenir.) [R.Nasıhin]
Salevat okunmayan yerler
Sual: (İstisnasız Peygamber efendimize her yerde salât, salevat
okunur. Cenazeyi duyurmak için okumakta da mahzur yok) deniyor.
Her yerde salevat okunur mu?
CEVAP
Salevat-ı şerife okunmayan yerler de vardır. Birkaçını bildirelim.
Şu yerlerde Resulullaha salevat getirmek caiz değildir:
1- Cima esnasında, [Sadece yatağa girerken besmele çekilir.]
2- Tuvalette def-i hacette, [Tuvalete girerken dua okunur.]
3- Satılan malı överken, [Malın kıymetli olduğunu bildirmek için
okumak, ticareti dine alet etmek olur.]
4- Uygunsuz iş yaparken, [Harama bakarken, mekruh işlerken.]
5- Bir şeye hayret edince, [Vay anasını dedirten, şaşırtıcı bir
olay karşısında.]
6- Hayvan keserken, [Yalnız Besmele çekilir.]
7- Aksırınca, [Yalnız Elhamdülillah denir.]
8- Yemeğe Besmeleyle başlarken. (Besmele çekilir, salevat
okunmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Şu üç yerde ismimi söylemeyin: Yemeğe besmele
çekerken, hayvanı besmeleyle keserken ve aksırınca.)
[Beyheki])
9- Kur’an okurken, [Peygamber efendimizin ismi geçse de
salevat okunmaz.]
10- Hutbe dinlerken, [Peygamber efendimizin ismi geçse de
salevat okunmaz.]
11- Farz namazların ve müekked sünnet namazların ilk
teşehhüdünde,
12- Cenaze olduğunu bildirmek için. [“Bir kimse ölünce
peygambere salevat getirilir” intibaını uyandırıcı bir bid’attır.]
İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki:
Ölen kimse âlim, zahit veya mübarek bir zat ise sonradan gelen
bazı âlimler, cenazesi için sokaklarda ilan yapılmasını iyi
görmüşlerdir. (Redd-ül-muhtar)
İlan yolları çeşitlidir. Mesela, davul zurna çalarak duyurmak caiz
olmaz. Mevlit okutmak, salâ [salât] okumak caiz olmaz. Belediye
hoparlöründen ilan etmek veya gazetelere ilan vermek caiz olur.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160044 ziyaretçi (499097 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=